Reklamační řád

Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím, internetovým obchodem www.le-mi.cz  a zákazníkem, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto obchodě se projeví jakékoli vady. Společně s Obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník).

 

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Před zahájením reklamace nás prosím kontaktujte na emailovou adresu info@le-mi.cz nebo na telefonním čísle +420 775 202 910.

Rádi s Vámi zkonzultujeme o jaký jde problém a jak jej vyřešit.  

 

Reklamace zasílejte na adresu:

Lenka Miczková

Hajany 137
664 43

 

Základní ustanovení

 • Na zboží prodávané spotřebitelům se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
 • Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky - spotřebitele, nikoliv pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli.
 • Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,…) sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu prodejci, kdy tak učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace.
 • Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů). Opotřebování věci způsobené jejím obvyklým užíváním není tedy kryto záruční odpovědností prodávajícího.
 • Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání kupujícím (mechanické  poškození, chybné praní, používání nesprávných čistidel apod.). Zároveň se záruka nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání (jako jsou zipy, tkaničky, stahovací pruženky, suché zipy, spony, ozdobné prvky apod.). Záruka se nevztahuje na poškození nebo opotřebení zboží z důvodu nesprávného užívání, ošetřování nebo výběru nesprávné velikosti.
 • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme kvalitní pevné obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna.
 • O vaší reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

Postup reklamace

 • Zboží zasílejte, pokud možno v originálním obalu anebo v jiném, vyhovujícím přepravním obalu. Prodejce neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží.
 • Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě le-mi.cz, doporučujeme vyplnit formulář pro uplatnění reklamace, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do krabice přibalte doklad o koupi zboží. Reklamované zboží odešlete na na výše uvedenou adresu. Zásilku je vhodné zaslat doporučeně a pojistit. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty.
 • Zákazník může rovněž zboží reklamovat osobně na provozovně na výše uvedené adrese

 

Závěrečná ustanovení

 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

UplatneniReklamace-Vzorovyformular(Le-Mi)