Ochrana osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lenka Miczková IČO: 76564703 se sídlem Hajany 137, 664 43 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Lenka Miczková, Hajany 137, 664 43

Email: info@le-mi.cz

Telefon: +420 775 202 910

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Marek Miczka, Hajany 137, 664 43.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 • konfekční velikost (pokud jste zadali, tak také rozměry)

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Zpracovatelé osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.


VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Další subjekty

1. Když používáte web, jsou krom výše uvedeného, v počítači uloženy také cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku ve spojení s používaným prohlížečem a přes které informace směřují do agentury, která nastavuje soubor cookie (v tomto případě my). Cookies nemohou iniciovat programy ani vést do počítače viry. Slouží pouze k tomu, aby byla internetová služba uživatelsky příjemnější a efektivnější. Cookies používáme, abychom vás mohli identifikovat při následné návštěvě, pokud u nás už máte účet. Jinak byste se museli při každé návštěvě znovu přihlásit. Informace uložené pomocí cookies jsou uloženy odděleně od dalších dat, která máme. To znamená, že údaje z cookies nejsou spojeny s vašimi dalšími údaji. Tento web používá mimo jiné i trvalé soubory cookie. Trvalé soubory cookie se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na typech cookies. Trvalé soubory cookie, které používáme, přetrvávají přibližně 3 hodiny po uplynutí doby, kdy se již nepoužívají nebo po zavření prohlížeče. V nastavení zabezpečení prohlížeče můžete cookies vždy smazat.

2. Na základě využívání souboru cookies a dalších technologii, předání údajů analytickým nástrojům, reklamním a sociálním sítím a to konkrétně:

 

Ve službě Google Analytics využíváme shromažďování dat signálů Google kde služba Google Analytics shromažďuje informace o návštěvách a přidružuje je k informacím z účtu Google přihlášených uživatelů, kteří s tímto přidružováním pro účely personalizace reklam souhlasili. Dále využíváme signály Google do identity pro přehledy, abychom mohli sledovat statistiky a informace od přihlášených uživatelů účtu Google, kteří navštívili web le-mi.cz a poskytli svůj souhlas. Dále využíváme službu shromažďování údajů poskytnutých uživatelem z důvodů získání bohatších a přesnějších dat o publiku. Služba Google Analytics shromažďuje automaticky zjištěné údaje poskytnuté uživatelem. Dále služba Google Analytics shromažďuje podrobná data o poloze a zařízení. Služby Google mohou využívat data publika a konverzí a exportovat je do propojených účtu Google Ads a používat je k tomu, aby se koncovým uživatelům zobrazovaly relevantní reklamy. Data vizualizována prostřednictvím služby Google Analytics nejsou předávány žádným dalším subjektům a slouží pouze pro účely sledování návštěvnosti, konverzí a podobných dat. Tyto data jsou ve službě Google Analytics uchovávána po dobu 14 měsíců.

 

Pokud si nepřejete být sledování přes google, můžete si nainstalovat rozšíření opt-out od google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Od použití funkci Google analytics v reklamní síti se můžete odhlásit pomoci https://adssettings.google.com/authenticated a také v této části personalizovat reklamy reklamní sítě google. Údaje o zájmově orientované inzerci od společnosti google a údaje o publiku třetích stran (věk, pohlaví nebo zájmy) tyto webové stránky využívají v souvislosti se službou demografické přehledy zájmů Google Analytics a to pouze pro interní účely. Data jsou anonymní.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.leden 2024.